Disclaimer

AllEqual draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is AllEqual niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud

AllEqual staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

AllEqual is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door de website.
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen.
Ook is AllEqual gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

AllEqual behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

AllEqual behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is AllEqual niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website